Patočka Jan

Patočka Jan* 1. 6. 1907 Turnov
† 13. 3. 1977 Praha

filozof, překladatel z němčiny, francouzštiny, latiny a starověké řečtiny

Po maturitě (1925) na reálném gymnáziu v Praze studoval češtinu, francouzštinu a filozofii na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy (1932 získal titul PhDr.; filozofii studoval i na Sorbonně v Paříži, na univerzitě v Berlíně a ve Freiburgu. 1934 se stal středoškolským profesorem v Praze, 1937 se habilitoval pro obor filozofie na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy, kde vyučoval do 1949 (s přerušením ve válečných letech); 1947-48 působil souběžně na Pedagogické fakultě Masarykovy univerzity v Brně. 1950-54 byl knihovníkem Ústavu T. G. Masaryka, 1954-56 odborným pracovníkem Pedagogického ústavu J. A. Komenského, 1956-58 vědeckým pracovníkem Pedagogického a 1958-68 dokumentátorem a vědeckým pracovníkem Filozofického ústavu Československé akademie věd. 1964 získal vědeckou hodnost DrSc. a stal se členem Mezinárodního filozofického institutu (Institut International de Philosophie). V 60. letech přednášel jako hostující profesor na několika zahraničních univerzitách a zúčastnil se řady mezinárodních setkání. 1968 se vrátil na Filozofickou fakultu Univerzity Karlovy jako profesor dějin filozofie, 1972 byl penzionován a do konce života vedl soukromé bytové semináře. 1977 byl jedním z prvních tří mluvčích Charty 77. Ve své filozofické koncepci navazoval na myšlenky svých učitelů E. Husserla a M. Heideggera (studie Přirozený svět jako filozofický problém, 1936; Kacířské eseje o filozofii dějin, München 1980, Praha 1990). Zabýval se také estetikou (studie Česká vzdělanost v Evropě, 1939; Umění a čas, 1966; stať Spisovatel a jeho věc v souboru O smysl dneška, 1969; historický přehled Co jsou Češi?, 1992), osobností T. G. Masaryka (Tři studie o Masarykovi, 1991) a J. A. Komenského, jehož dílo připravoval jako editor, také překládal do němčiny. Z umělecké literatury věnoval pozornost především K. H. Máchovi (studie Symbol země u K. H. Máchy, 1944; soubor studíí Realita slova Máchova, 1967), dále F. X. Šaldovi, J. Čapkovi a I. Vyskočilovi. Od sklonku 20. let přispíval do řady odborných českých i zahraničních periodik; v dobách, kdy nesměl publikovat, se objevovaly jeho texty v zahraničním tisku, exilových časopisech a v samizdatu, kde také posmrtně vyšel ve 27 svazcích Archivní soubor prací Jana Patočky. Oficiální vydání jeho díla bylo zahájeno v 90. letech a je rozvrženo do 17 svazků. Překládal z němčiny, francouzštiny, latiny a starověké řečtiny, převážně filozofická díla. Některé překlady vyšly pod vypůjčenými jmény (M. Sobotka, L. Vidman).

Překlady z francouzštiny

Garaudy, Roger: Perspektivy člověka (Perspectives de l'homme; LF, Praha, Nakladatelství politické literatury 1964, + další překladatelé)
Mireaux, Émile: Život v homérské době (La Vie quotidienne aux temps d'Homère; LF, Praha, Odeon 1980, jako Ladislav Vidman)

Překlady z latiny

Komenský, Jan Amos: Cesta světla. Dosud vyhledaná a i nadále vyhledávaná. Via lucis (LF, Praha, Státní pedagogické nakladatelství 1961, + další překladatelé)
Komenský, Jan Amos: Pansofický vychovatel. Komenského poslední myšlenky o reformě výchovy a škol přirozenou metodou (Scholarum reformator pansophicus. Comenii de educatione et scholis methodo naturali emendandis cogitationes novissimae; LF, Praha, Státní pedagogické nakladatelství 1956)
Komenský, Jan Amos: Praeceptor gentium. Comenii cogitationes de societate reformanda. Vychovatel národů (LF, in: Opera didactica omnia, 3. a 4. díl, Praha, Státní pedagogické nakladatelství 1955, + Metoděj Klučka, František Heřmanský, Josef Brambora)
Komenský, Jan Amos: Vybrané spisy 2 (LF, Praha, Státní pedagogické nakladatelství 1960, + další překladatelé)

Překlady z němčiny

Hegel, Georg Wilhelm Friedrich: Estetika 1, 2 (Ästhetik; LF, Praha, Odeon 1966)
Hegel, Georg Wilhelm Friedrich: Fenomenologie ducha (Phänomenologie des Geists; LF, Praha, Československá akademie věd 1960)
Herder, Johann Gottfried: Vývoj lidskosti (Briefe zur Befordegung der Humanität; LF, Praha, Jan Laichter 1941)
Schelling, Friedrich Wilhelm Joseph: Výbor z díla (LF, Praha, Svoboda 1977, jako Milan Sobotka, + další překladatelé - neuvedeno)
Schelling, Friedrich Wilhelm Joseph: Výbor z díla. Rané spisy (LF, Praha, Svoboda 1990, + Miroslav Petříček)

Překlady ze starověké řečtiny

Aristoteles: První analytiky - Organon, 3. část (Analytika protera, Aristoteles graece ex recensione Immanuelis Bekkeri, vol. Prius; LF, Praha, Československá akadmeie věd 1961, [uvedeno: přeložil Antonín Kříž, k vydání připravil Jan Patočka])
Aristoteles: Druhé analytiky - Organon, 4. část (Analytika hystera; LF, Praha, Československá akademie věd 1962, + Karel Berka, [uvedeno: přeložil Antonín Kříž, k vydání připravili Jan Patočka a Karel Berka])