Kitzler Petr

Kitzler Petr


* 9. 2. 1979

klasický filolog a redaktor, překládá z latiny, angličtiny a němčiny

Vystudoval klasickou řečtinu a latinu na FF MU v Brně (Mgr., 2003; PhDr., 2005) a v doktorském stupni klasickou filologii na FF UK v Praze (Ph.D.; 2010). V letech 2008 a 2011 absolvoval výzkumné pobyty na University of London (Andrew W. Mellon Research Fellow).

Od roku 2000 je vědeckým pracovníkem Centra pro práci s patristickými, středověkými a renesančními texty (CMTF UP Olomouc), kde překládá především spisy z oblasti latinské patristiky a hagiografie. Od roku 2007 pracuje rovněž v Kabinetu pro klasická studia AV ČR v Praze jako výkonný redaktor vědeckého časopisu Listy filologické a mezinárodního vědeckého časopisu Eirene. Studia Graeca et Latina (v případě Eirene od roku 2013 šéfredaktor). Od roku 2013 vědecký tajemník Filosofického ústavu AV ČR v Praze.

Překládá zejména spisy z oblasti latinské patristiky a hagiografie. Z živých jazyků překládá především odbornou literaturu, zabývá se také osobou Friedricha Nietzscheho. Jako redaktor spolupracuje zejména s nakladatelstvím Oikoymenh. Od roku 2004 spravuje sekci antické a středověké literatury na serveru www.iliteratura.cz.

Ocenění:
1997: Cena Jiřího Levého
2004: Cena Jiřího Levého
2004: Stipendium Vzdělávací nadace Jana Husa
2005: Cena Jiřího Levého
2014: Prémie Otto Wichterleho

Překlady z latiny

Tertullianus: Povzbuzení mučedníkům (Ad martyras; in Teologický sborník 4, 2002, str. 55-62)
Tertullianus:O hrách (De spectaculis; Praha, Oikoymenh 2004)
Příběhy raně křesťanských mučedníků. Výbor z nejstarší latinské a řecké martyrologické literatury (Praha, Vyšehrad 2009; s I. Adámkovou a P. Dudzikem)
Příběhy raně křesťanských mučedníků II. Výbor z latinské a řecké martyrologické literatury 4. a 5. století (Praha, Vyšehrad 2011; s I. Adámkovou a P. Dudzikem)
Augustinus: Kázání 280-282auct. (Sermones 280–282auct.; in: Petr Kitzler: Athletae Christi. Raně křesťanská hagiografie mezi nápodobou a adaptací, Praha, Filosofia 2012, s. 163–172)
Pseudo-Augustinus: Kázání 394, 394A (Sermones 394, 394A; in: Petr Kitzler, Athletae Christi. Raně křesťanská hagiografie mezi nápodobou a adaptací, Praha, Filosofia 2012, s. 173–177)
Tertullianus: O Kristově těle (De carne Christi; Praha, OIKOYMENH 2015)

Překlady z němčiny

Serke, Jürgen: Böhmische Dörfer. Putování opuštěnou literární krajinou (Böhmische Dörfer. Wanderungen durch eine verlassene literarische Landschaft, Praha, Triáda 2001; s V. Dudkovou, M. Jacobsenovou a V. Koubovou)
Nietzsche, Friedrich: Pět předmluv k pěti nenapsaným knihám (Fünf Vorreden zur fünf ungeschriebenen Büchern; in F. Nietzsche, My filologové, Praha, Oikoymenh 2005)
Nietzsche, Friedrich: Homér a klasická filologie (Homer und die klassische Philologie; in F. Nietzsche, My filologové, Praha, Oikoymenh 2005)
Spreckelsen, Cord; Schmidt, Rüdiger: Tak pravil Zarathustra – úvod do četby (Also sprach Zarathustra – Eine Leseeinführung; Praha, Dauphin, v tisku)

Překlady z angličtiny

Hazlett, Ian (ed.): Počátky a vývoj raného křesťanství do roku 600 (Early Christianity. Origins and Evolution to 600 AD; Brno, CDK 2007)
Adkins, Lesley; Adkins, Roy A.: Antický Řím. Encyklopedická příručka (Handbook to Life in Ancient Rome; Praha, Slovart 2012; s M. Havrdovou-Fathi)

 

poslední aktualizace: 25.6.2015