Putna Martin C.

Putna Martin C.* 30. 5. 1968 Písek

literární historik, kritik, esejista, vysokoškolský pedagog, překladatel z latiny, starověké řečtiny a ruštiny

Po absolvování oboru rusistika a klasická filologie na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy a po dvousemestrovém externím studiu literatury a teologie v Mnichově přednášel kulturu ruského středověku na katedře rusistiky (1993 transformované na Institut východoevropských studií). Od 1997 působí vědecky i pedagogicky na transformované katedře komparatistiky (Centrum komparatistiky), od 1998 jako docent, od 2000 je ředitelem Centra komparatistiky. Od počátku 90. let se intenzivně zasazuje o pravidelné vydávání revue pro křesťanství a kulturu Souvislosti a hojně přispívá i do dalších kulturních periodik, např. do Listů filologických, Světové literatury, Literárních novin. Rusistické studium (včetně zahraniční stáže) zúročil v dvoudílné publikaci Rusko (Brno 1993-94), vydané v autorské spolupráci s M. Zadražilovou. Spolu s ní také uspořádal a vydal antologii českých překladů ruské emigrační poezie. Obě publikace patří obsahem i zpracováním k špičkovým pracím poválečné české rusistiky. Českou veřejnost překvapil svými "hněvivými esejemi" o morálním úpadku soudobé společnosti a promarněných šancích její obrody a záchrany včetně pastorační role modernizovaného, světu otevřeného a znovu blízkého nového modu křesťanství a zejména katolictví. Ohlas vzbudila už první autorova publikace tohoto druhu My první křesťané (1994) i o nic méně polemická, byť více na literaturu soustředěná a názorově ostře vyhraněná syntéza Česká katolická literatura v evropském kontextu (1998); silně polemický a zároveň osobně konfesní ráz má próza Kniha Kraft (1996). V Centru komparatistiky se věnuje především kultuře pozdní antiky, zvláště vztahům mezi "pohanskou" a křesťanskou religiozitou. K této literární oblasti jsou směřovány též jeho nové práce překladatelské. Překlad Órigenova komentáře k Písni písní je doprovozen studií o problematice překladatelských a interpretátorských metod pozdní antiky.

Překlady z latiny

Órigenés: Komentář k Písni písní (Commentarii in Cantica canticorum; E, in: Órigenés: O Písni písní, Praha, Herrmann a synové 2000)

Překlady z ruštiny

U řek babylonských. Antologie ruské emigrační poezie (VB, Praha, Torst 1996, + další překladatelé)
Poplavskij, Boris: Modlím se tváří ke zdi (výbor z deníků [z Dněvniki; P, Souvislosti, 3/1992)
Solženicyn, Alexandr: Pokání a sebeodříkání (Raskajanije i samoograničenije; E, Světová literatura, 5/1992)

Překlady ze starověké řečtiny

Píseň písní (Asma asmatón; B, in: O Písni písní, Praha, Herrmann a synové 2000)
Grégorios Thaumatúrgos: Řeč oslavná a děkovná (Logos prosfónétikos kai charistérios; E, Souvislosti 2/40/1999)