Prosecký Jiří

Prosecký Jiří* 12. 3. 1949 Praha

orientalista, asyriolog, překladatel z akkadštiny a sumerštiny

Na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy studoval 1968-73 obory klínopis a francouzština, žák profesora L. Matouše. Roku 1982 složil rigorozní zkoušky a získal titul PhDr. v oboru jazyky a literatury Asie a Afriky, 1990 obhájil na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy kandidátskou dizertační práci Mezopotamská magická literatura a její sultantepské prameny a získal vědeckou hodnost kandidáta věd o umění (CSc.). V letech 1973-78 pracoval ve Státní knihovně v Praze. Od 1978 je zaměstnán v Orientálním ústavu Akademie věd České republiky (dříve Československé akademie věd), nejprve jako odborný pracovník knihovny, od 1990 jako vědecký pracovník, v současné době je zástupcem ředitele ústavu. Roku 1987 uskutečnil kratší studijní pobyt v Irácké republice, přednášel na Bagdádské univerzitě, zúčastnil se výzkumu starověkého města Sipparu. V letech 1990-92 přednášel na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy akkadskou literaturu. Zabývá se zejména dějinami akkadské (babylonsko-asyrské) literatury, interpretací akkadských a dvojjazyčných sumersko-akkadských textů, kulturními dějinami starověkého Předního východu. Je autorem několika desítek odborných článků, uveřejněných zejména v časopisech Archív orientální a Nový Orient a autorem nebo spoluautorem několika knižních publikací. Překládá texty akkadské (babylonsko-asyrské) literatury a sumerské literatury do češtiny, z moderních jazyků překládá odborné práce a okrajově beletrii z angličtiny.

Překlady z akkadštiny a sumerštiny

Asýrie a Babylónie (výbor, in: Prameny života. Obraz člověka a světa ve starých kulturách, Praha, Vyšehrad 1982; in: Duchovní prameny života. Stvoření světa ve starých mýtech a náboženstvích, Praha, Vyšehrad 1997)
Babylónská teodicea (Nový Orient, 10/1983)
"Královské knihy" staré Mezopotámie (Praha, Orientální ústav AV ČR, 1995)
Mýty staré Mezopotámie. Sumerská, akkadská a chetitská literatura na klínopisných tabulkách (Praha, Odeon 1977, + Blahoslav Hruška, Lubor Matouš, Jana Součková)
Noční modlitba (Nový Orient, 10/1992)
Otrok a jeho pán (Nový Orient, 3/1980)
Prameny moudrosti. Mudroslovná literatura staré Mezopotámie (Praha, OIKOYMENH 1995)
Příběh o chudém muži z Nippuru (Nový Orient, 10/1978)
Přísloví starověké Mezopotámie (Nový Orient, 2/1995)
Učení - mučení, aneb nesnáze písařského umění (Nový Orient, 5/1992)

Překlady z angličtiny

Stout, Rex (Todhunter): Dědictví Kláry Foxové (The Rubber Band; R, Praha, Magnet-Press 1994)
Stout, Rex (Todhunter): Příliš mnoho žen (Too Many Women; R, Praha, Magnet-Press 1994)

Překlady z němčiny

Jepsen, Alfred: Královská tažení ve starém Orientu. Od Sinuheta k Nabukadnezarovi (Von Sinuhe bis Nebukadnezar; LF, Praha, Vyšehrad 1987; Praha, Vyšehrad 1997, Jiří Prosecký též ukázky ze staroorientálních textů, + Jan Heller, Břetislav Vachala [oba ukázky ze staroorientálních textů])