Nechutová Jana

Nechutová Jana* 28. 11. 1936 Olomouc

klasická filoložka, literární historička, překladatelka z latiny

Roku 1960 absolvovala studium latiny a řečtiny na Filozofické fakultě Masarykovy univerzity v Brně. Krátce (1960-61) pracovala ve Státním archivu v Třeboni. Roku 1961 se vrátila na Filozofickou fakultu brněnské univerzity, na jejímž Ústavu klasických studií působí - zpočátku jako aspirantka, později jako odborná asistentka, 1990 se stala docentkou a 1992 byla jmenována profesorkou. V letech 1995-98 zastávala funkci děkana Filozofické fakulty Masarykovy univerzity v Brně. Ve své vědecké práci se zabývá hlavně literární historií latinského středověku a literaturou české reformace. Je autorkou několika knižních publikací (Místo Mikuláše z Drážďan v raném reformačním myšlení, 1967; Nicolai de Dresda Super Pater Noster, 1989; Středověká latina, Koniash Latin Press 2002; Latinská literatura do roku 1400, Vyšehrad 2000 (německy Böhlau-Verlag 2007); Stručné dějiny latinské literatury středověku (+Dana Stehlíková), Arista-Baset 2013), napsala asi 100 odborných statí, více než 150 popularizačních článků a řadu odborných recenzí. V ediční práci se zaměřuje na vydávání dosud nepublikovaných, pouze v rukopisech středověké provenience zachovaných textů v literatuře 14. a 15. století. V překladatelské činnosti z latiny se věnuje textům z klasické i středověké literatury. Manžel Radislav Hošek (1922-2005) překládal ze starověké řečtiny; matka Ota Nechutová, překladatelka z francouzštiny.

Překlady z latiny

Suetonius: Slavní gramatici a řečníci (De grammaticis et rhetoribus; PP, in: Životopisy dvanácti císařů (přel. Bohumil Ryba), Praha, Svoboda 1974; reedice tamtéž 1998)
Claudianus, Claudius: Únos Proserpiny (De raptu Proserpinae; Praha, Svoboda 1975, z převážné části přeložil Rudolf Mertlík [neuveden], [Jana Nechutová přeložila: K sňatku císaře Honoria s Marií])
Lucanus, Marcus Annaeus: Farsalské pole (Pharsalia; BB, Praha, Svoboda 1976, + Rudolf Mertlík [neuveden, přel. knihu 5-10], [Jana Nechutová v tomto svazku přel. dále Chvalozpěv na Pisona])
Augustin Olomoucký: Dialog na obranu básnictví (Dialogus in defensionem poetices; dialog, Brno, 1985)
Johannes Jacobus Canis: De modo in iure studendi libellus (Jak studovat práva) (De modo in iure studendi libellus; Brno, Blok 1986)
Augustin Olomoucký: Obrana básnictví 1492 (Brno, Blok 1987)
Legendy a kroniky koruny uherské (výbor, Praha, Vyšehrad 1988, + Dagmar Bartoňková, Richard Pražák)
Claretus: Ptačí zahrádka (Ortulus phisologie; Brno, Petrov 1991)
Venantius Fortunatus: Útěcha Chilperichovi a Fredegundě (Proměny, 2/1991)
Úděl a útěcha (komentovaný výbor z antické a středověké konsolační literatury; Heršpice, EMAN 1995)
Aurelius Augustinus: Křesťanská vzdělanost (De doctrina Christiana; Praha, Vyšehrad 2003)
Caesarius z Heisterbachu: Vyprávění o zázracích (Dialogus miraculorum; Praha, Vyšehrad 2009)
Petr Abélard: V pohoří Gilbóa – Žalozpěvy (Praha, Arista 2011)
Král Karel a papež Lev. Epos o Karlu Velikém (De Karolo rege et Leone papa; Ostrava, Vivarium 2014)
Mistr Jan Hus v polemice a za katedrou (překlad, komentář a poznámky, s Janou Fuksovou; Brno, Filozofická fakulta MU 2015)

(další drobnější překlady uveřejněné v časopisech a sbornících)

Překlady z italštiny

Conte, Gian Biagio: Dějiny římské literatury (Letteratura romana; kolektiv překladatelů pod vedením D. Bartoňkové (J. N. s. 527-638); Praha, KLP 2003)

poslední aktualizace: 11. 10. 2017