Hájek Jiří

Hájek Jiří* 17. 7. 1919 Pacov
† 13. 10. 1994 Praha

literární a divadelní kritik, publicista, překladatel z němčiny a italštiny

Studoval na reálném gymnáziu v Pelhřimově, maturoval 1938 v Praze-Libni a na podzim 1938 začal studovat češtinu a francouzštinu na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy. Od listopadu 1939 do dubna 1942 byl vězněn, pak byl do května 1945 zaměstnán v Okresní nemocenské pojišťovně v Praze. 1949 dokončil studium češtiny a historie na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy; 1950 získal titul PhDr., 1978 veděckou hodnost CSc. a 1985 DrSc. Během studia byl současně 1945-48 redaktorem Rudého práva a Tvorby, 1949-51 jedním z vedoucích dramaturgů Československého státního filmu. 1951-53 byl literátem ve svobodném povolání. 1953-59 byl vedoucím redaktorem a posléze šéfredaktorem nakladatelství Mladá fronta, 1959-68 šéfredaktorem měsíčníku Plamen, 1968-69 vedl redakci beletrie v nakladatelství Svoboda, 1969-76 řídil týdeník Tvorba. 1977 se stal profesorem dějin umění a estetiky na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy. Od 1982 do odchodu do důchodu 1990 působil v Kabinetu pro studium českého divadla Ústavu pro českou a světovou literaturu Československé akademie věd. Dlouhá léta systematicky přispíval do mnoha periodik literárními a divadelními kritikami, kulturněpolitickou publicistikou a články s historickou problematikou. Kriticky sledoval zejména českou, slovenskou, sovětskou a německou prózu, poezii i drama (knižně soubory Literatura a život, 1955, Čas dramatu, 1957, Lidská situace, 1966, Letorosty, 1974). V kulturněpolitické publicistice a literárněhistorických a literárněteoretických pracích vycházel z marxistických pozic (monografie Marie Majerová aneb Román a doba, 1962, studie Boje o realismus, 1979, soubor statí K teorii socialistického umění, 1984, učebnice Teorie umělecké kritiky, 1986). Překládal z němčiny a italštiny.

Překlady z italštiny

Goebbels, Joseph: Deníky 1938 (LF, Litvínov, Dialog 1992)

Překlady z němčiny;

Däniken, Erich von: Kosmické lety ve starověku: Po stopách všemocných (LF, Praha, Columbus 1994)
Däniken, Erich von: Zpět ke hvězdám (LF, Litvínov, Dialog 1992)
??Hitler, Adolf: Hitlerův Mein Kampf. Z bible německého nacionálního socialismu s komentářem Jiřího Hájka (výbor z díla, Liberec, Dialog 2000)
Schiller, Friedrich: Loupežníci (Die Räuber; D, Praha 1955, [doplněný a upravený překlad O. Fischera])