Dostálová Růžena

Dostálová Růžena* 22. 4. 1924 Bratislava (Slovensko)
† cca 20. 8. 2014


filoložka a literární historička, překladatelka z klasické řečtiny a novořečtiny

Rozená Jeništová. Maturovala 1943 na Akademickém gymnáziu v Praze, 1945-49 studovala klasickou filologii na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy; 1952 získala titul PhDr., 1959 titul CSc., 1992 se stala docentkou a 1996 profesorkou. 1950-51 pracovala jako pomocná vědecká síla v České akademii věd, 1953-90 byla vědeckou pracovnicí (od 1986 jako konzultantka) Kabinetu pro studia řecká, římská a latinská, respektive Ústavu klasických studií Československé akademie věd. 1953-85 byla výkonnou redaktorkou Listů filologických, 1970 se stala členkou redakční rady periodika Byzantinoslavica. 1985-90 byla předsedkyní, od 1990 je čestnou předsedkyní Českého národního komitétu byzantologů. Je členkou Českého národního komitétu balkanistického. Od 1991 přednáší novořecký jazyk a literaturu na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy a současně na Filozofické fakultě Masarykovy univerzity v Brně. Ve své vědecké práci se zaměřuje především na pozdně antické a byzantské období a zabývá se otázkami přechodu od antiky ke středověku. K přednáškám a k účasti na kolektivních vědeckých dílech je zvána do zahraničí (Řecko, Itálie, Rakousko, Německo). Autorsky a redakčně se podílela na Slovníku spisovatelů. Řecko. Antická, byzantská a novořecká literatura (1975), pro Dějiny Byzance (1992) zpracovala kapitolu o literatuře, pro Dějiny Řecka (1998) kapitoly o řecké literatuře a kultuře od 11. století do současnosti. Publikovala odborné monografie a studie, napsala řadu úvodů a doslovů, věnuje se rovněž popularizaci svého oboru v širší veřejnosti. Syntézu její vědecké práce představuje kniha Byzantská vzdělanost (1990). Překládá z klasické řečtiny i novořečtiny, odbornou literaturu ze světových jazyků, zejména z němčiny a francouzštiny.

Překlady z klasické řečtiny

Anna Komnéna: Paměti byzantské princezny (Alexias; Praha, Odeon 1996)
Antická próza III. O cizích osudech (výbor próz, Praha, Odeon 1972, + další překladatelé)
Antická próza IV. O vlastním osudu (výbor próz, Praha, Odeon 1973, + další překladatelé)
Antická próza V. Tribuni výmluvnosti (výbor řečí, Praha, Odeon 1974, + další překladatelé)
Antická próza VI. Píši ti, příteli (výbor korespondence, Praha, Odeon 1975, + další překladatelé)
Flavius, Josephus: O starobylosti Židů (Peri tés tón Iúdaión archaiotétos; Praha, Odeon 1998)
Chalkokondyles, Laonikos: Poslední zápas Byzance (Apodeixis historión; Praha, Odeon 1988, + Jan Kalivoda)
Psellos, Michael: Byzantské letopisy (Chronografia; Praha, Odeon 1982)

Překlady z novořečtiny

Bílá v sousedství modré (VB, výbor novořecké poezie - básně Odyssea Elytise, Praha, Československý spisovatel 1986)
Kavafis, Konstantinos: Nebezpečné touhy (Piimata; VB, Praha, Mladá fronta 1997, + Jiří Pelán)
Seferis, Georgios: Argonauti (Piimata; VB, Bratislava, Slovenský spisovateľ 1973, + Ivan Kupec, František Štuřík)
Simopulos, Elias: Stíny mají prodlouženou (Piimata; VB, Praha, BUBU 1992, + Václav Daněk)

poslední aktualizace: 2.9.2016