Šedinová Jiřina

Šedinová Jiřina* 21. 4. 1946 Praha

hebraistka, vysokoškolská pedagožka, překladatelka z hebrejštiny

Po maturitě (1964) na Střední všeobecně vzdělávací škole v Praze 4 studovala v letech 1964-69 obor historie - hebraistika na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy; 1973 získala titul PhDr. a 1990 vědeckou hodnost CSc. V letech 1969-90 působila jako odborná pracovnice a 1991-95 jako vědecká pracovnice Židovské muzea v Praze, 1995-99 vyučovala na Státní jazykové škole. Od 1999, kdy se stala docentkou, do roku 2014 vedla obor hebraistiky na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy, kde stále přednáší židovské dějiny, kulturní dějiny a literaturu. Na tuto oblast hebraistických a judaistických studií se specializovala již v období své práce v Židovském muzeu, kde mj. v rámci vědeckého úkolu Hebraica Bohemica zpracovávala hebrejskou historiografickou literaturu (kroniky, drobnou historiografickou a memoárovou prózu, náboženskou poezii historického obsahu). Výsledky své práce publikovala v odborných judaistických časopisech. Překládá z hebrejské literatury starší i současné, jak poezii, tak prózu. V oblasti starší literatury se zaměřuje především na středověké, renesanční a barokní literární památky vzniklé v českých zemích. Současnou hebrejskou literaturu v jejích překladech reprezentují díla izraelských autorů.

Překlady z hebrejštiny

Hebrejská světská poesie ve středověkém Španělsku a Itálii (VB, Židovská ročenka 5733, 1972-73)
Perec, Jicchok Leib: U lože umírajícího (Židovská ročenka 5733, 1972-73)
Perec, Jicchok Leib: Obětavost (Židovská ročenka 5736, 1975-76)
Amichai, Jehuda: Můj otec zemřel mnohokrát (Iniciály, 21-22/1991)
Malá sonda do izraelské poezie (VB, Iniciály, 19-20/1991)
Nebe se tažte, země vyptávejte. Pásmo středověké sefardské poezie (VB, premiéra Český rozhlas, 1991)
Šenhar, Jicchak: Hrstka plodů rohovníku (Kav charuvim; P, Iniciály, 19-20/1991)
Gans, David: Cemach David. O dějinách českých zemí a o dějinách Židů v Království českém (výňatky z kroniky, Židovská ročenka 5752, 1991-92)
Každý člověk má jméno. Pásmo moderní izraelské poezie (VB, premiéra Český rozhlas, 1992)
Luntschitz, Šelomo Efraim: Červíčku Jákobův, neboj se (Tolaat Jaakov al tiri; B, Roš chodeš - Věstník Židovské náboženské obce, únor/1992)
Ben-Arje, Jigal: Ze sbírky básní věnovaných Praze (VB, Nový Orient, 6/1993)
Kroměřížská selicha k 26. červnu 1643 (El male rachamim ve-chesed azur; B, Roš chodeš - Věstník Židovské náboženské obce, červen/1993)
Gans, David: Ratolest Davidova / O Jeruzalémě (výňatky z kroniky, Lettre Internationale, 9/1993)
Oz, Amos: Černá skříňka (Kufsa šchora; R, Praha, Mladá fronta 1993)
Mít tak na hlavě sto klobouků. Pásmo moderní izraelské poezie (VB, premiéra Český rozhlas, 1994)
Oz, Amos: Mír, láska a kompromis (VE, Praha, Mladá fronta l997, + Milan Macháček [anglické texty])
Písek a hvězdy. Výbor moderní hebrejské poezie (VB, Praha, Mladá fronta 1997)
Amichai, Jehuda: Svícen v poušti (VB, Praha, Baronet 1998)
Bar-Josef, Josef: Nemožní lidé, co? (Anašim kašim; D, Nový Orient, 1/1998; premiéra Český rozhlas, 1996; premiéra Plzeň, Komorní divadlo, 1996; premiéra, Česká televize 1998)
Oz, Amos: Fima (Ha-macav ha-šliši; R, Praha, Mladá fronta 1998)
Oz, Amos: Panter ve sklepě (Panter be-martef; R, Praha, Mladá fronta 1999)
Appelfeld, Aharon: Sebeklam (Ha-pisga. Badenheim ir nofeš; NN, Praha, Academia 2000)
Avigdor ben Jicchak Kara: Všechna ta neštěstí (Et kol ha-telaa; elegie na pražský pogrom 1389; B, J. Soukal, čítanka pro I. ročník gymnázií, Praha, SPN 2001)
Dva středověké hebrejské cestopisy – Benjamin z Tudely, Petachja z Řezna (Praha, Argo 2002)
A tehdy k nám přišel (tři básně Natana Zacha, VB, Host, XX/2004)
Aby to, co je skryto, na světlo vyšlo. Dva židovští cestovatelé z 12. století (úryvky z cestopisů, Schůzky s literaturou, Český rozhlas 2004)
Válka v míru aneb Švédské obležení Prahy v roce 1648 očima a perem židovského současníka (úryvky z kroniky, Schůzky s literaturou, Český rozhlas 2004)
Bar-Josef, Jicchak: Šimon (D, Židovská ročenka 5766/2005-2006, premiéra Lyra Pragensis 2005)
Oz, Amos: Černá skříňka (Kufsa šchora; R, Praha, Mladá fronta 1993; 2. vyd. Praha-Litomyšl, Paseka 2010)
Hebrejské pijutim v aškenázské tradici) (překlady elegií Šeloma Efrajima z Lencyže (Červíčku Jákobův, neboj se - Tolaat Jaakov al tiri) a Jom Tov Lipmana Hellera (Aj, kupily se dny – Archu ha-jamim; Já k tobě se o pomoc utíkám – Anusa le-ezra adecha), in: Joseph M. Davis: Jom Tov Lipmann Heller (1578-1654. Portrét rabína, B, Praha, Sefer 2011)
Ze sefardské poezie (in: Jiřina Šedinová a kol.: Dialog myšlenkových proudů středověkého judaismu /Mezi integrací a izolací/, VB, Praha, Academia 2011)

poslední aktualizace: 2.11.2015