HEBREJSKÁ LITERATURA

DATABÁZE ČESKÉHO UMĚLECKÉHO PŘEKLADU PO ROCE 1945
HEBREJSKÁ LITERATURA
PŘEKLADY


A tehdy k nám přišel (tři básně Natana Zacha, VB, Host, XX/2004) - přel. Jiřina Šedinová
Abulfaradž Barhebraeus, Grígórios: Kratochvilná vyprávění (Ktává dtúnáje mgachkání; Praha, Odeon 1967) - přel. Stanislav Segert
Aby to, co je skryto, na světlo vyšlo. Dva židovští cestovatelé z 12. století (úryvky z cestopisů, Schůzky s literaturou, Český rozhlas 2004) - přel. Jiřina Šedinová
Agnon, Šmuel Josef: Šátek a jiné povídky (Ha-mitpachat; VP, Praha, Mladá fronta 1999) - přel. Jindřich Vacek
Amichai, Jehuda: Můj otec zemřel mnohokrát (Iniciály, 21-22/1991) - přel. Jiřina Šedinová
Amichai, Jehuda: Svícen v poušti (VB, Praha, Baronet 1998) - přel. Jiřina Šedinová
Appelfeld, Aharon: Sebeklam (Ha-pisga. Badenheim ir nofeš; NN, Praha, Academia 2000) - přel. Jiřina Šedinová
Avigdor ben Jicchak Kara: Všechna ta neštěstí (Et kol ha-telaa; elegie na pražský pogrom 1389; B, J. Soukal, čítanka pro I. ročník gymnázií, Praha, SPN 2001) - přel. Jiřina Šedinová
Bar-Josef, Jicchak: Šimon (D, Židovská ročenka 5766/2005-2006, premiéra Lyra Pragensis 2005) - přel. Jiřina Šedinová
Bar-Josef, Josef: Nemožní lidé, co? (Anašim kašim; D, Nový Orient, 1/1998; premiéra Český rozhlas, 1996; premiéra Plzeň, Komorní divadlo, 1996; premiéra, Česká televize, 1998) - přel. Jiřina Šedinová
Ben-Arje, Jigal: Ze sbírky básní věnovaných Praze (VB, Nový Orient, 6/1993) - přel. Jiřina Šedinová
Ben Cion, Simcha: Průkopníci (Praha, Židovský národní fond 1935) - přel. Viktor Fischl
Bible (Praha, Česká biblická společnost 1993) - přel. Miloš Bič
Bible (Praha, Ústřední církevní nakladatelství 1987) - přel. Miloš Bič
Bible (Praha, Zvon 1991) - přel. Miloš Bič
Bible ([Praha], Česká biblická společnost 1992) - přel. Miloš Bič
Bible. Písmo svaté Starého a Nového zákona (ekumenický překlad, Praha, Ekumenická rada církví 1984) - přel. Jan Heller
Bible. Písmo svaté Starého a Nového zákona (Praha, Biblická společnost v ČSR 1990) - přel. Miloš Bič
Dva středověké hebrejské cestopisy – Benjamin z Tudely, Petachja z Řezna (Praha, Argo 2002) - přel. Jiřina Šedinová
Gans, David: Cemach David. O dějinách českých zemí a o dějinách Židů v Království českém (výňatky z kroniky, Židovská ročenka 5752, 1991-92) - přel. Jiřina Šedinová
Gans, David: Ratolest Davidova / O Jeruzalémě (výňatky z kroniky, Lettre Internationale, 9/1993) - přel. Jiřina Šedinová
Grossman, David: Mít s kým běžet (Mišehu laruc ito; Praha, Mladá fronta 2010) - přel. Jindřich Vacek
Grossman, David: Viz: Láska (Ajen erech; ahava; R, Praha, Mladá fronta 1996) - přel. Jindřich Vacek
Hebrejská světská poesie ve středověkém Španělsku a Itálii (VB, Židovská ročenka 5733, 1972-73) - přel. Jiřina Šedinová
Hebrejské pijutim v aškenázské tradici) (překlady elegií Šeloma Efrajima z Lencyže (Červíčku Jákobův, neboj se - Tolaat Jaakov al tiri) a Jom Tov Lipmana Hellera (Aj, kupily se dny – Archu ha-jamim; Já k tobě se o pomoc utíkám – Anusa le-ezra adecha), in: Joseph M. Davis: Jom Tov Lipmann Heller (1578-1654. Portrét rabína, B, Praha, Sefer 2011) - přel. Jiřina Šedinová
Jepsen, Alfred: Královská tažení ve starém Orientu (LF, Praha, Vyšehrad 1987; Praha, Vyšehrad 1997) - přel. Jan Heller [texty hebrejské a kenaánské] a Jiří Prosecký
Každý člověk má jméno. Pásmo moderní izraelské poezie (VB, premiéra Český rozhlas, 1992) - přel. Jiřina Šedinová
Kenan, Amos: Cesta do Ejn Charod (Ha-derech le-Ejn Charod; N, Praha, Ivo Železný 1993) - přel. Jindřich Vacek
Kniha Daniel (Brno, Akord 1947) - přel. Josef Heger
Kniha Jóbova (B [novodobý básnický překlad jedné z knih Starého zákona], Praha, Československý spisovatel 1968) - přel. Vilém Závada a Stanislav Segert [jazyková spolupráce]
Kniha žalmů (biblické texty, Praha, Melantrich 1998) - přel. Viktor Fischl
Kroměřížská selicha k 26. červnu 1643 (El male rachamim ve-chesed azur; B, Roš chodeš - Věstník Židovské náboženské obce, červen/1993) - přel. Jiřina Šedinová
Luntschitz, Šelomo Efraim: Červíčku Jákobův, neboj se (Tolaat Jaakov al tiri; B, Roš chodeš - Věstník Židovské náboženské obce, únor/1992) - přel. Jiřina Šedinová
Malá sonda do izraelské poezie (VB, Iniciály, 19-20/1991) - přel. Jiřina Šedinová
Mít tak na hlavě sto klobouků. Pásmo moderní izraelské poezie (VB, premiéra Český rozhlas, 1994) - přel. Jiřina Šedinová
Nebe se tažte, země vyptávejte. Pásmo středověké sefardské poezie (VB, premiéra Český rozhlas, 1991) - přel. Jiřina Šedinová
Oz, Amos: Černá skříňka (Kufsa šchora; R, Praha, Mladá fronta 1993; 2. vyd. Praha-Litomyšl, Paseka 2010) - přel. Jiřina Šedinová
Oz, Amos: Fima (Ha-macav ha-šliši; R, Praha, Mladá fronta 1998) - přel. Jiřina Šedinová
Oz, Amos: Mír, láska a kompromis (VE, Praha, Mladá fronta l997) - přel. Jiřina Šedinová a Milan Macháček [anglické texty]
Oz, Amos: Panter ve sklepě (Panter be-martef; R, Praha, Mladá fronta 1999) - přel. Jiřina Šedinová
Perec, Jicchok Leib: Obětavost (Židovská ročenka 5736, 1975-76) - přel. Jiřina Šedinová
Perec, Jicchok Leib: U lože umírajícího (Židovská ročenka 5733, 1972-73) - přel. Jiřina Šedinová
Pět svátečních svitků. Píseň písní - Rút - Žalozpěvy - Kóhelet - Ester (Praha, SNKLHU 1958) - přel. Stanislav Segert, Věra Kubíčková, Jaroslav Seifert, Vilém Závada [všichni tři přebásnili]
Písek a hvězdy. Výbor moderní hebrejské poezie (VB, Praha, Mladá fronta 1997) - přel. Jiřina Šedinová
Píseň písní (Praha, V. Picka 1956; Praha, SNKLHU 1964; Praha, Odeon 1969) - přel. Stanislav Segert a Jaroslav Seifert [přebásnil]
Píseň písní (Šír haš-šírím; B, Praha, V. Picka 1956; in: Pět svátečních svitků, Praha, SNKLHU 1958; Praha, SNKLHU 1964; Praha, Odeon 1969; Praha, Nadace Lyry Pragensis 1992) - přel. Jaroslav Seifert a Stanislav Segert [jazyková spolupráce]
Píseň písní zvaná Šalamounova (Šír haš-šírím; biblické texty, Praha, Sefer 1999) - přel. Viktor Fischl
Starý zákon Apokryfy. Knihy deuterokanonické nebo nekanonické (Praha, Ústřední církevní nakladatelství 1985) - přel. Miloš Bič
Šacham, Natan: Rosendorfovo kvarteto (Reviijat Rozendorf; R, Praha, Paseka 2001) - přel. Jindřich Vacek
Šenhar, Jicchak: Hrstka plodů rohovníku (Kav charuvim; P, Iniciály, 19-20/1991) - přel. Jiřina Šedinová
Válka v míru aneb Švédské obležení Prahy v roce 1648 očima a perem židovského současníka (úryvky z kroniky, Schůzky s literaturou, Český rozhlas 2004) - přel. Jiřina Šedinová
Z Písně písní (Host do domu, 1957) - přel. Jaroslav Seifert a Stanislav Segert [jazyková spoluráce]
Ze sefardské poezie (in: Jiřina Šedinová a kol.: Dialog myšlenkových proudů středověkého judaismu (Mezi integrací a izolací), VB, Praha, Academia 2011) - přel. Jiřina Šedinová
Žalozpěv nad zkázou města Jeruzaléma (Nový Orient, 1957) - přel. Stanislav Segert a Vilém Závada [přebásnil]
Žalozpěvy (VB, in: Pět svátečních svitků, Praha, SNKLHU 1958, Biblia hebraica) - přel. Vilém Závada, Jaroslav Seifert, Věra Kubíčková [přebásnili], Stanislav Segert [jazyková spolupráce]