Binder Jan

Binder Jan* 16. 9. 1927 Praha
† 10. 5. 2012

nakladatelský redaktor, překladatel z francouzštiny a němčiny

Po maturitě (1946) na Benešově reformním reálném gymnáziu v Praze 6 studoval 1946-50 dějiny moderních literatur na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy; 1950 získal titul PhDr. (na základě práce H. G. Schauer a cizina). 1950-56 působil jako redaktor v nakladatelství Brázda (od 1953 Státní zemědělské nakladatelství), pro něž přeložil z ruštiny pět odborných publikací (botanika, zootechnika, organizace práce). V Zemědělských novinách (1954-55) publikoval vlastivědné články. Externě studoval na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy klasickou filologii, zejména starověkou řečtinu, na jejímž základě si později osvojil i znalost novořečtiny. Roku 1956 přešel do Státního nakladatelství krásné literatury, hudby a umění (od 1966 Odeon), kde až do odchodu do důchodu (1990) redigoval zejména tituly z literatury francouzské, latinské, starořecké i novořecké a publikace naukové. 1991 obdržel stipendium od řeckého ministerstva kultury a 1992 stipendium francouzské vlády; seznámil se tak s prostředím autorů, jež překládal, a navázal osobní styky s francouzskými spisovateli a historiky. Je autorem řady doslovů, v periodickém tisku sledoval současnou původní (I. Diviš, A. Lustig, L. Vaculík, M. Holub) i překladovou literaturu (1954-63 v Lidové demokracii). V odborném tisku publikoval úvahy v revui Slovesná věda (1946-48). Spolupracoval s rozhlasem (pásma Ovidiovo Umění milovat, 1967, Stendhalovy lásky a válečná dobrodružství, 1993). Překládá z francouzštiny a němčiny a zaměřuje se především na texty filozofického, encyklopedického a uměnovědného rázu.

Překlady z francouzštiny

Bessiere, Bernard: Madrid (L'histoire de Madrid; LF, Praha, Nakladatelství Lidové noviny 2000)
Billy, André: Život Diderotův (La Vie de Diderot; LF, Praha, Odeon 1988)
Cézanne, Paul - Zola, Émile: Listy (výbor z korespondence, Praha, Československý spisovatel 1958)
Diderot, Denis: O umění (soubor statí o filozofii, výtvarném umění a literatuře, Praha, Odeon 1983)
Diderot, Denis: Setkání s Filozofem (výbor z filozofických, politických, pedagogických a náboženských úvah, Praha, Mladá fronta 1984)
Diderot, Denis: Výbor z díla (filozofické stati, Praha, Svoboda 1990, s dalšími překladateli)
Durozoi, Gérard - Roussel, André: Filozofický slovník (Dictionnaire de philosophie; LF, Praha, EWA Edition 1994, s dalšími překladateli)
Fernandez, Dominique: Porporino aneb tajnosti neapolské (Porporino ou les mysteres de Naples; R, Praha, Mladá fronta 1999)
France, Anatole: Z francouzské literatury (LF, Praha, SNKLHU 1964)
Mireaux, Émile: Život v homérské době (La Vie quotidienne aux temps d'Homere; LF, Praha, Odeon 1980, + Ladislav Vidman [Jan Binder neuveden])
Slovník biblické kultury (Dictionnaire culturel de la Bible; LF, Praha, EWA Edition 1992, + další překladatelé)
Stendhal: Deník (výbor z deníkových zápisků 1801-1842, Praha, Odeon 1976)
Stendhal: Energické múzy (výbor ze statí o literatuře, výtvarném umění a hudbě, Praha, Odeon 1970, + další překladatelé)
Stendhal: Listy ženám a přátelům (výbor z korespondence, Praha, Odeon 1966)
Stendhal: O smíchu 1, 2 (úvahy o umění a společnosti, Praha, Československý spisovatel 1958, 1959)

Překlady z němčiny

Herder, Johann Gottfried: Listy na podporu humanity (Briefe zur Beförderung der Humanität, výbor, Praha, Český klub 2003)
Herder, Johann Gottfried: Uměním k lidskosti (výbor z úvah o jazyce, literatuře a dějinách; zhávěrečnou stať přel. Eva Pelánová, Praha, OIKUMENÉ 2006)
Kerényi, Karl: Mytologie Řeků I (Die Mythologie der Griechen I: Die Gotter- und Menschheitsgeschichten; LF, Praha, Oikúmené 1996)
Kerényi, Karl: Mytologie Řeků II (Die Mythologie der Griechen II: Die Heroen-Geschichten; LF, Praha, Oikúmené 1998)

poslední aktualizace: 2.9.2016