Pechar Jiří

Pechar Jiří* 7. 5. 1929 Příbram

literární vědec, spisovatel, překladatel z francouzštiny, němčiny a španělštiny (pro antologii V. Černého Kéž hoří popel můj přeložil i některé básně z italštiny).

Narodil se 7. května 1929 v Příbrami, kde také dokončil gymnaziální studia. Po studiu srovnávací historie literatur na Filosofické fakultě v Praze, uzavřeném doktorátem, a po absolvování dvouleté vojenské služby nastoupil místo v Nakladatelství ČSAV. Odtud musel odejít na základě prověrky v roce 1958 (v říjnu 1968 obdržel od prezidia Akademie dopis, který vyslovoval politování nad průběhem prověrky a prohlašoval její závěry v jeho případě za neplatné).

Poté, co s ním byl rozvázán pracovní poměr, živil se jako překladatel z povolání: uveřejnil přes 50 knižních překladů z francouzštiny, němčiny a španělštiny. V roce 1968 vydal knihu o problematice francouzského „nového románu“; nakladatelství Čs. spisovatel s ním uzavřelo smlouvu na vydání další knihy, která se týkala vztahů psychoanalýzy a současné kultury, ale smlouva musela být později zrušena, takže kniha byla publikována až v devadesátých letech pod názvem Prostor imaginace. Až do poloviny osmdesátých let pak neměl možnost publikovat oficiálně vlastní práce - kromě četných doslovů k překladům -, ale mohl působit dále jako překladatel beletrie. Původní práce zveřejnoval pouze v samizdatových edicích Petlice a Kvart. Dík pravidelným stykům s francouzskou Asociací Jana Husa se v sedmdesátých a zejména v osmdesátých letech mohl seznámit s řadou francouzských filosofů a spisovatelů. V roce 1986, kdy se režimní tlak začal uvolnovat, vydal v nakladatelství Čs. spisovatel knihu Otázky literárního překladu. Po listopadu byl požádán, aby pro Státní pedagogické nakladatelství sestavil dvoudílnou Čítanku samizdatové a exilové literatury. Později pak vydal řadu knih, věnovaných střídavě problematice literárně vědné i filosofické; knižně vyšly postupně i práce zvěřejnované původně v samizdatu.

V roce 1990 nastoupil místo ve Filosofickém ústavu AV ČR, kde až do roku 2009 řídil skupinu pro filosofii XX. století, a zastával po určitou dobu funkci předsedy vědecké rady. V témž roce pobyl 3 měsíce ve Francii dík stipendiu francouzského ministerstva kultury; v roce 1991 strávil pak půl roku jako Visiting Fellow ve vídenském Institutu pro vědy o člověku (Institut für die Wissenschaften vom Menschen), kde se zabýval studeim a překládáním díla Wittgensteinova. Od r. 1989 také přednášel na filosofické fakultě, a to na romanistice, srovnávací historii literatury a translatologii; v roce 1996 se pak habilitoval jako docent pro obor francouzská a srovnávací literatura. Ve Francii opakovaně vystupoval na některých konferencích se svými příspěvky (v Paříži, Strasbourgu, Tours, v Cérisy-la-Salle, Bordeuaux aj.) Některé z těchto příspěvků vyšly pak francouzsky. Věnoval se i literární kritice jako přispěvatel Literárních novin, K2 a Tvaru. Je členem Obce spisovatelů, Obce překladatelů (po dva roky byl jejím předsedou), Pen-klubu a Umělecké besedy. Svoji osobní dráhu a své osudy v dobách komunistického režimu vylíčil v roce 2009 v knize Život na hraně.

Vedle jeho překladatelské činnosti (viz níže) je na místě zmínit i původní autorskou tvorbu, čítající vedle česky psaných publikací (Francouzský „nový román“, Československý spisovatel 1968; Otázky literárního překladu, Československý spisovatel 1986; Od příběhu k románu (k poetice výpravné prózy), Československý spisovatel 1989; Prostor imaginace, Psychoanalytické nakladatelství 1992; Nad knihami a rukopisy, Torst 1996; Být sám sebou - pojem identity a jeho meze, nakl. Hynek 1995; Dvacáté století v zrcadle literatury, Filosofia 1999; Interpretace a analýza literárního díla, Filosofia 2002; Problémy fenomenologie – Od Husserla k Derridovi, Filosofia 2007; Člověk a pravda (eseje), nakladatelství Pulchra 2011; Literatura v průsečíku otázek, nakladatelství Cherm 2012; Otázky Nietzschova myšlení, nakladatelství Filosofia 2012; Lacan a Freud, Sociologické nakladatelství (SLON) 2013; Život na hraně, Torst 2009 (publikace má memoárovou povahu); Upilované mříže, nakladatelství Cherm 2011 (publikace spadá do oblasti beletrie); Slovo v samotě, nakladatelství Pulchra 2012 (sbírka shrnující autorovu básnickou tvorbu); příspěvky ke knize Stendhal: Energické múzy, Odeon 1970 (v ní je obsažen přeložený Život Haydnův, Život Mozartův a Život Metastasiův) a příspěvky ke knize René Huyghe (ed.): Umení středověku, Odeon 1969) i studie psané francouzsky (Le crime de Raskolnikov, Wiener slawistischer Almanach, Band 14, 1984, str. 65-76; Les intellectuels tchèques et l’indifférence. Temps modernes č. 542, septembre 1991, str. 70-81; Réflexions sur l´articulation vie/désert, in: Lorand Gaspar, Transhumance et connaissance, Colloque de Cérisy. Paříž, Jean Michel Place 1995, str. 23-32; Les recherches d´un chien, Lettre internationale, 1997, č. 7, str. 63-71; Le travail du deuil révélateur du jeu complexe des rapports Moi-Surmoi, Passages 1997, č. 81, str. 48-52; Qui parle?, in: Le Chantier Robert Pinget, Jean-Michel Place 2000, str. 73-81; Deux types de problèmes de traduction, in: Transfert des cultures par le biais des traductions littéraires; Le XXVIe Colloque de l’AIMAV (Association internationale pour le développemnt de la communuictaion interculturelle), Bruxelles-Paris, AIMAV - Didier Erudition 1999, str. 123 - 127; La fonction poétique chez Roman Jakobson, in: Prague entre l’Est et l’Ouest, l’émigration russe en Tchécoslovaquie, 1920-1938, L’Harmattan 2001; Les analyses sartriennes de l´imagination, in: Image-imaginaire-imagination, Acta Facultatis philosophiae Universitatis presoviensis, Prešov 2008; Un amour par correspondance, in: Kafka, le procès du sujet, Figures de la psychanalyse n. 16, édition Èrès 2008; Déconstruction et démocratie, in: L´Influence de l´oeuvre de Jacques Derrida sur la pensée contemporaine, nakl. Filosofia, Praha 2007; La phénoménologie de Merleau-Ponty, in: La phénoménologie comme philosophie première, Filosofia, Praha 2011; L´individu et la famille, in: L´individu et la famille, Ján Dregubiak et Robert Karul (eds.), Filosofický ústav SAV, Bratislava 2013).

Ocenění:
V roce 1991 ho ministr kultury Francouzské republiky jmenoval důstojníkem řádu pro umění a literaturu (Officier dans l´Ordre des Arts et des Lettres), v roce 2006 mu francouzská vláda udělila hodnost důstojníka v řádu Akademických palem (Officier dans l´Ordre des Palmes Académiques). Nadací Charty 77 mu byla udělena cena Toma Stopparda za rok 1997, v roce 2000 pak Akademickou radou AV ČR čestná oborová medaile F. Palackého. V roce 2008 mu Hlávkova nadace udělila medaili Josefa Hlávky.

Překlady z francouzštiny

Balzac, Honoré de: Venkovský ples (Le Bal de Sceaux; N, in: Modesta Mignonová / Dům u pálkující kočky / Venkovský ples / Gobseck, Praha, SNKLHU 1958)
Zola, Émile: Hřích abbého Moureta (La Faute de l'abbé Mouret; R, in: Hřích abbého Moureta / Jeho Excelence Evžen Rougon, Praha, SNKLHU 1960)
Zola, Émile: Pod pokličkou (Pot-Bouille; R, Praha, SNKLU 1963)
Hugo, Victor: Torquemada (Torquemada; D, in: Spisy V. Huga, sv. 10. Dramata, Praha, SNKLU 1964)
Simenon, Georges: Maigret a Dlouhé bidlo (Maigret et la Grande Perche; R, in: 3x Maigret, Praha, SNKLU 1965)
Simenon, Georges: Maigret v Picratt Baru (Maigret au "Picratt's"; R, in: 3x Maigret, Praha, SNKLU 1965)
Simenon, Georges: Maigretův první případ (La première enquête de Maigret; R, in: 3x Maigret, Praha, SNKLU 1965)
Vercors: Buřiči (Colères. Sylva; R, in: Nepřirozená zvířata / Buřiči / Sylva, Praha, SNKLU 1965)
Vercors: Sylva (Sylva; R, in: Nepřirozená zvířata / Buřiči / Sylva, Praha, SNKLU 1965)
Kéž hoří popel můj (VB, 1967, + další překladatelé)
Lévi-Strauss, Claude: Smutné tropy (Tristes tropiques; EE, Praha, Odeon 1967)
Pinget, Robert: Synátor (Le fiston; R, Praha, Odeon 1967)
Umění a lidstvo. Encyklopedie umění středověku (L'art et l'homme; LF, Praha, Odeon 1969, + Edgar Knobloch, Vladimír Mieš, [Jiří Pechar partie o gotickém umění])
Darien, Georges: Zloděj (Le Voleur; R, Praha, Odeon 1970)
Lévi-Strauss, Claude: Myšlení přírodních národů (Pensée sauvage; LF, Praha, Československý spisovatel 1971; Liberec, Dauphin 1996)
Hellens, Franz: Mladík Hannibal, N, in: Pět belgických novel, Praha, Odeon 1974)
Michelet, Jules: Rekové a rebelové sladké Francie (výbor LF, Praha, Odeon 1974)
Zola, Émile: Štěstí Rougonů (Le bonheur des Rougons; R, in: Štěstí Rougonů / Břicho Paříže, Praha, SNKLHU 1959; samostatně Praha, Svoboda 1974)
Hériat, Philippe: Boussardelovi (Les Boussardel, R, Praha, Svoboda 1975)
Zola, Émile: Kořist (La Curée; R, Praha, Svoboda 1975)
Hériat, Philippe: Nezvedené děti (Les enfants gâtés; R, Praha, Svoboda 1976)
Hériat, Philippe: Zlaté mříže (Les grilles d'or; R, Praha, Svoboda 1978)
Hériat, Philippe: Čas na lásku (Le temps d'aimer; R, Praha, Svoboda 1979)
Huysmans, Joris-Karl: Naruby (A rebours; R, Praha, Odeon 1979)
Proust, Marcel: Hledání ztraceného času. Svět Guermantových (A la recherche du temps perdu. Le Côté de Guermantes; R, Praha, Odeon 1980)
Dumas, Alexandre otec: Tři mušketýři po dvaceti letech (Les trois mousquetaires. Vingt ans plus tard; R, Praha, Albatros 1982, [Jiří Pechar = Vlastimil Fiala])
Proust, Marcel: Hledání ztraceného času. Sodoma a Gomora (A la recherche du temps perdu. Sodome et Gomorrhe; R, Praha, Odeon 1983)
Proust, Marcel: Hledání ztraceného času. Uvězněná (A la recherche du temps perdu. La Prisonnière; R, Praha, Odeon 1985)
Proust, Marcel: Hledání ztraceného času. Uprchlá. Čas znovu nalezený (A la recherche du temps perdu. La Fugitive. Le Temps retrouvé; R, Praha, Odeon 1988)
Sarraute /Sarrautová/, Nathalie: Dětství (Enfance; in: Dětství / Mezi životem a smrtí, Praha, Odeon 1990)
Metz, Christian: Imaginární signifikant. Psychoanalýza a film (Le signifiant imaginaire. Psychanalyse et cinéma; LF, Praha, Český filmový ústav 1991)
Lyotard, Jean-François: O postmodernismu. Postmoderno vysvětlované dětem. Postmoderní situace (Le postmodernisme expliqué aux enfants / La conditon postmoderne; EE, Praha, Filozofický ústav Akademie věd České republiky 1993)
Mallarmé, Stéphane: Faunovo odpoledne a jiné básně (VB, Praha, Svoboda 1996, + Jiří Pelán) Balzac, Honoré de: Plukovník Chabert (Le colonel Chabert; R, in: Plukovník Chavert / Gobsek, Praha, Odeon 1986; in: Plukovník Chabert / Gobseck, Praha, Slovart 1997)
Jaccottet, Philippe: Myšlenky pod mraky a jiné básně (VB, Praha, Torst 1997, + Jiří Pelán)

Překlady z němčiny

Freud, Sigmund: Přednášky k úvodu do psychoanalýzy (Vorlesungen zur Einführung in die Psychoanalyse; LF, in: Vybrané spisy S. Freuda, sv. 1, Praha, Státní zdravotnické nakladatelství 1969; in: Vybrané spisy S. Freuda, sv. 1, Praha, Avicenum 1991)
Freud, Sigmund: Práce k sexuální teorii a k učení o neurózách (část, 1971; in: Vybrané spisy S. Freuda, sv. 2-3, Praha, Avicenum - Universe 1993) Freud, Sigmund: Já a Ono. Psychologie masy a analýza Já (Das Ich und das Es. Massenpsychologie und Ich-Analyse; LF, in: O člověku a kultuře, Praha, Odeon 1990)
Wittgenstein, Ludwig: Filozofická zkoumání (Philosophische Untersuchungen; LF, Praha, Filosofický ústav Akademie věd ČR 1993; Praha, Filosofia 1998)

Překlady ze španělštiny

Gutierrez, Joaquin: Černoušek Kokorí (Cocori; polopohádkové vyprávění, Praha, Státní nakladatelství dětské knihy 1963)
Sáiz, Víctor: Elektronkový prezident (El banquete; SNKLU 1964)
Castellanos, Rosario: Kněžka temnot (Oficio de tenieblas; R, Praha, Odeon 1976)
Garrido, Alfonso Martínez: Strach a naděje (El miedo y la esperanza; R, Praha, Odeon 1978)

Překlady z francouzštiny a španělštiny

Pijoan, José: Dějiny umění 10 (Historia del arte; Histoire de lart; LF, Praha, Odeon 1984; Praha, Odeon 1991; Praha, Knižní klub 2000)

Překlady významných filosofických děl pořízené za částečné spolupráce členů kolektivu, který řídil ve Filosofickém ústavu AV ČR (je v nich proto uváděno, že knihu přeložil Jiří Pechar a kolektiv):

Lyotard, Jean-François: Rozepře, nakl. Filosofia 1998 (Le Différend, Les Editions de Minuit, Parsis 1983)
Langshaw Austin, John: Jak udělat něco slovy, nakl. Filosofia 2000 (How To Do Things with Words, nakl. Oxford University Press 1980)
Derrida, Jacques: Násilí a metafyzika, nakl. Filosofia 2002 (překlad statí vybraných z knihy L´écriture et la différence, Editions du Seuil 1967)
Heidegger, Martin: Kant a problém metafyziky, nakl. Filosofia 2004 (Kant und das Problem der Metaphysik, in M. Heidegger: Gesamtausgabe, I. Abteilung: Veröffentlichte Schrifen 1910-1976, Bd. 3, vyd. Viktorio Klostermann, Frankfurt am Main, 1991)
Husserl, Edmund: Formální a transcendentální logioka, nakl. Filosofia 2007 (Formale und tranhszendentale Logik, Max Niemeyer Verlag, Tübingen 1981)
Merleau-Ponty, Maurice: Struktura chování, nakl. Filosofia 2008 (La structure du comportement, PUF, Paris 2002)

poslední aktualizace 6.7.2014