Nováková Julie

Nováková Julie* 9. 3. 1909 Praha
† 19. 11. 1991 Praha

klasická filoložka, překladatelka ze starověké řečtiny a z latiny

Po maturitě (1928) na Dívčím reálném gymnáziu E. Krásnohorské v Praze studovala 1928-32 klasickou filologii a bohemistiku na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy; 1933 získala titul PhDr. (prací Xenofontovo Symposion v poměru k Symposiu Platonovu). Stala se středoškolskou profesorkou, na pražských gymnáziích (mj. na Akademickém gymnáziu) vyučovala latinu, řečtinu a češtinu, po 1945 také filozofii a občanskou nauku. Od 1943 byla členkou Pražského lingvistického kroužku, po 1945 se účastnila práce estetického semináře J. Mukařovského. Od 1948 působila na katedře klasické filologie Filozofické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci jako odborná asistentka, 1949 získala titul CSc., 1954 se stala docentkou pro obor starověkých dějin, 1961 získala titul DrSc. (na základě práce Umbra, Berlin, 1964); přednášela rovněž teorii literatury na katedře rusistiky. Roku 1961 se stala vědeckou pracovnicí Pedagogického ústavu J. A. Komenského Československé akademie věd, kde redigovala latinské spisy J. A. Komenského. Z jeho díla uspořádala a vydala Opera omnia, svazek 1, 4, 11-15, 17, 18, 23, 25 (1969-92), na dalších sedmi svazcích se podílela jako textová redaktorka pro latinská díla. Jazykovým a obsahovým rozborem určila autorství některých Komenského děl. Související odborné studie shrnula do knihy Čtvrt století nad Komenským (1990). I po odchodu do důchodu (1973) pokračovala ve vědecké práci i editorské a překladatelské činnosti. Ve svých knižně i časopisecky publikovaných studiích, článcích, poznámkách, recenzích rozvíjela na materiálu indických, řeckých a klasických i středověkých latinských meter poznatky pražské strukturalistické školy. Přispívala zejména do periodik Listy filologické, Slovo a slovesnost, Zprávy Jednoty klasických filologů, Acta Comeniana, Studia Comeniana et historica, Časopis pro moderní filologii, Slavia, Byzantinoslavica, Dialog, Sborník historický. Autorka odborných studií o antickém písemnictví (Devět kapitol o takzvaném stříbrném věku římské slovesnosti, 1953), autorsky a editorsky se podílela na týmových dílech Antika v dokumentech: 1. Řecko, 2. Řím (1959, 1961), Encyklopedie antiky (1973), Antická próza (1973), Antika a česká kultura (1978), Čtení o antice (1984). K pracem z oblasti versologie získávala podněty při převádění časoměrných veršů do českého prozodického systému založeného na přízvuku (Tři studie o českém hexametru, 1950, Indické rozměry v českém básnictví, 1953). Překládala ze starověké řečtiny a klasické latiny. V překladech antické poezie (Hésiodos, Lucretius, Músaios, Persius Flaccus) používala (místo staršího úzu přímé nápodoby antických meter) substituci, tj. vytvářela české ekvivalenty antických meter tak, aby estetický účinek byl blízký účinku původního díla, i když použité prostředky se od originálu liší. Toto pojetí překladatelské věrnosti navazovalo na názory některých překladatelů meziválečného období (O. Fischer) a přibližovalo převody antických děl moderní české poezii.

Překlady z latiny

Antika v dokumentech. Díl 2. Řím (výbor textů, LF, Praha, Státní nakladatelství politické literatury 1961, [obsahuje texty z latiny a klasické řečtiny])
Augustinus, Arelius: O Boží obci (De civitate Dei [kniha XXII, sv. 1, 2]; filozofické úvahy, Praha, Vyšehrad 1950)
Lucretius Carus, Titus: O podstatě světa (De rerum natura; B, Praha, Jan Pohořelý 1945)
Lucretius Carus, Titus: O přírodě (De rerum natura; B, Praha, Svoboda 1971)
O vlastním osudu (výbor próz, Praha, Odeon 1973, + František Novotný, Jaroslav Havelka, Bořivoj Borecký, Růžena Dostálová, Rudolf Kuthan, Jaroslav Šonka [obsahuje texty z latiny a klasické řečtiny])
Persius Flaccus, Aules: Satiry (Saturae; BB, Praha, Odeon 1990)

Překlady ze starověké řečtiny

Antika v dokumentech. Díl 1. Řecko (výbor textů, LF, Praha, Státní nakladatelství politické literatury 1959, + další překladatelé)
Antika v dokumentech. Díl 2. Řím (výbor textů, LF, Praha, Státní nakladatelství politické literatury 1961, [obsahuje texty z latiny a klasické řečtiny])
Aristoteles: Poetika (Peri poiétikés; EE, Praha, Orbis 1962; Praha, Orbis 1964)
Hésiodos: Práce a dni (Erga kai hemerai; B, Brno, Rovnost 1950; in: Železný věk, Praha, Odeon 1973; in: Zpěvy železného věku, Praha, Svoboda 1990)
Hésiodos: Štít (B, in: Železný věk, Praha, Odeon 1973; in: Zpěvy železného věku, Praha, Svoboda 1990)
Hésiodos: Zrození bohů (Theogonia; B, Praha, SNKLHU 1959; Železný věk, Praha, Odeon 1973; in: Zpěvy železného věku, Praha, Svoboda 1990)
Músaios: Héró a Leandros (Ta kath' Héró kai Leandron; B, Praha, Jan Pohořelý 1946; opravené vydání Praha, Svoboda 1974; in: Šest příběhů o lásce veršem i prózou, Praha, Československý spiosvatel 1979)
O vlastním osudu (výbor próz, Praha, Odeon 1973, + František Novotný, Jaroslav Havelka, Bořivoj Borecký, Růžena Dostálová, Rudolf Kuthan, Jaroslav Šonka [obsahuje texty z latiny a klasické řečtiny])
Verše na rozloučenou. Výbor z náhrobních nápisů (VB, in: Músaios: Héró a Leandros / Musaeus Grammaticus, Praha, Svoboda 1974, + Rudolf Mertlík [neuveden])

Z myšlenek Theognidových (VB, in: Músaios: Héró a Leandros / Musaeus Grammaticus, Praha, Svoboda 1974, + Rudolf Mertlík [neuveden])