Měšťan Antonín

Měšťan Antonín* 29. 8. 1930 Praha

literární historik, slavista a komparatista, překladatel z polštiny

Po maturitě (1949) na reálném gymnáziu v Praze-Dejvicích studoval 1949-53 polonistiku a rusistiku na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy. Krátce (1953-54) pracoval ve Výzkumném osvětovém ústavu, 1954 nastoupil do Slovanského ústavu Československé akademie věd, kde byl do 1957 vědeckým aspirantem, 1958-59 vědeckým asistentem a 1959-66 vědeckým pracovníkem. Od 1966 působil ve Spolkové republice Německo - byl lektorem češtiny a polštiny na univerzitě ve Freiburgu a 1969-71 souběžně vyučoval i na univerzitě v Heidelbergu. 1971 mu byla ve Freiburgu udělena docentura a 1974 byl jmenován mimořádným profesorem. 1974 přednášel jako hostující profesor na State University of Massachussetts v USA. Ve Freiburgu byl 1980 jmenován řádným profesorem a v této funkci působil na univerzitě do 1995. Souběžně byl 1992-98 ředitelem obnoveného Slovanského ústavu Československé akademie věd, resp. Akademie věd České republiky. Vědeckou práci zahájil zkoumáním česko-polských literárních vztahů, postupně svůj zájem rozšířil na dějiny středoevropských literatur, sledoval jejich vnitřní vztahy i vnější kontakty, vzájemné vlivy mezislovanské i slovansko-německé. Této problematice věnoval řadu vědeckých studií v odborném tisku. Dějiny české literatury 19. a 20. století zpracoval v díle Geschichte tschechischer Literatur im 19. und 20. Jahrhundert (Köln am Rhein - Wien 1984) a přepracoval pro české vydání Česká literatura 1785-1985 (Toronto 1987). S manželkou, slavistkou Věrou Měšťanovou (*1934), vydal německý slovník k Máchovu Máji Wörterbuch zu Karel Hynek Mácha: „Máj" (Köln am Rhein - Wien 1988). Autorsky se podílel na týmových pracech z oblasti literární historie, např. Češi a Poláci v minulosti 2 (1967), Moderne Weltliteratur (Stuttgart 1972), Der Literatur-Brockhaus 1 (Mannheim 1988), Böhmen im 19. Jahrhundert. Vom Klassizismus zur Moderne (München 1995) a odbornými studiemi, články a recenzemi přispěl do řady sborníků, almanachů a periodik. V Československu publikoval např. v periodikách Slovo a slovesnost, Slavia, Světová literatura, Literární noviny, Polský přehled, po 1989 přispívá do Lidové demokracie, Kritického sborníku, Prostoru, Listů, Reportéra, Lidových novin a dalších. Hojně publikoval v zahraničí, především v polském a německém odborném tisku a v exilových periodikách. 1994 začal redigovat časopis Germanoslavica, spolupracuje s německými i českými rozhlasovými stanicemi a s Českou televizí. Podílel se i na práci vědeckých a spisovatelských organizací, je např. členem výboru Deutsches-Polen Institut v Darmstadtu, členem výboru exilového PEN klubu. Překládá z polštiny, zaměřuje se na literaturu 19. a 20. století.

Překlady z polštiny

Baumann, Zygmunt: Sociologie (Zarys socjologii; LF, Praha, Orbis 1965; Praha, Orbis 1966)
Breza, Tadeusz: Bronzová brána. Římský zápisník (Spiżowa brama; EE, Praha, SNKLU 1963)
Iwaszkiewicz, Jarosław: Stará cihelna (Stara cegielnia; P, in: Benátské krajky, Praha, SNKLHU 1960)
Mickiewicz, Adam: Prózy (výbor, Praha, SNKLHU 1957, + další překladatelé)
Pietrasiński, Zbigniew: Psychologie správného myšlení (Psychologia sprawnego myślenia; LF, Praha, Orbis 1964; Praha, Orbis 1965)
Tuwim, Julian: A znáte tenhle? Židovské anekdoty (A to pan zna?; Praha, Gemini 99, 2000)