Loužil Jaromír

Loužil Jaromír* 8. 1. 1926 Jaroměř

filozof, kulturní historik, překladatel z němčiny a angličtiny

Po maturitě (1945) na reálném gymnáziu v Jaroměři studoval 1945-50 na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy filozofii a sociologii, souběžně absolvoval dvouletý vysokoškolský kurz knihovnictví. V letech 1949-50 působil jako asistent na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy; 1950 získal titul PhDr., 1965 vědeckou hodnost CSc. Od roku 1952 vedl Okresní knihovnu v Jaroměři, od 1957 byl odborným pracovníkem a od 1958 ředitelem Krajského vlastivědného muzea v Hradci Králové. Roku 1960 nastoupil do Literárního archivu Národního muzea, kde působil i po jeho převedení (1964) pod Památník národního písemnictví až do odchodu do důchodu 1986, jako vedoucí archivu (1962-73), vědecký pracovník (1973-80) a jako vedoucí Strahovské knihovny (od 1980). Zabývá se především dějinami české filozofie a kultury 19. století (knihy Ignác Jan Hanuš, 1971; Bernard Bolzano, 1978; studie o J. Jungmannovi, K. H. Máchovi, F. T. Bratrankovi a J. E. Purkyně), zvláštní pozornost věnuje i problematice česko-německých vztahů (spoluautor příručky o německy psané literatuře v českých zemích Co v učebnicích chybělo, 1991). Své studie publikoval v domácích i zahraničních sbornících a odborných periodikách, napsal řady medailonů a doslovů k vydáním filozofických spisů. Překládá z němčiny, méně z angličtiny, filozofická díla, hlavně práce B. Bolzana (je spolueditorem Bolzanových sebraných spisů vydávaných v Německu), F. T. Bratranka a M. Schelera. Některé překlady publikoval pod vypůjčeným jménem. Většinu výborů z filozofických děl zpracoval i po stránce ediční.

Překlady z angličtiny

Singer, Peter: Hegel (Hegel; LF, Praha, Odeon, Argo 1995)

Překlady z němčiny

Biemel, Walter: Martin Heidegger (Martin Heidegger; studie, Praha, Mladá fronta 1995)
Bolzano, Bernard: O nejlepším státě (Von dem besten Staate; výbor filozofických pojednání, Praha, Mladá fronta 1981, jako Vojtěch Bláha)
Bolzano, Bernard: Vědosloví. Pokus o zevrubný a převážně nový výklad logiky se stálým zřetelem k dřívějším zpracovatelům (B. Bolzanos Wissenschaftslehre; výbor filozofických pojednání, Praha, Academia 1981, + Marie Bayerová)
Bolzano, Bernard: Výbor z filosofických spisů (Praha, Svoboda 1981, + Jiří Černý)
Bratránek, František Tomáš: Výklad Goethova Fausta (Erläuterungen zu Goethes Faust; E, Praha, Odeon 1982)
Hegel, Georg Wilhelm Friedrich: Malá logika. Encyklopedie filozofických věd, 1. díl (System der Philosophie. Erster Teil. Die Logik; studie, Praha, Svoboda 1992)
Janke, Wolfgang: Filosofie existence (Existenzphilosophie; filozofické pojednání, Praha, Mladá fronta 1994)
Kant, Immanuel: Kritika praktického rozumu (Kritik der praktischer Vernunft; filozofické pojednání, Praha, Svoboda 1996)
Purkyně, Jan Evangelista: Útržky ze zápisníku zemřelého přírodovědce (Papierstreifen aus dem Portefeuille eines verstorbenen Naturforschers; studie, Praha, Mladá fronta 1987)
Scheler, Max: O studu (VE, Praha, Mladá fronta 1993)
Scheler, Max: Řád lásky (Schriften zur Soziologie und Weltan schaungslehre; Schriften aus dem Nachlass; VE, Praha, Vyšehrad 1971)