Kolár Jaroslav

Kolár Jaroslav* 18. 9. 1929 Praha

literární vědec, překladatel z ruštiny

Po maturitě (1948) na reálném gymnáziu v Praze studoval 1948-52 literární vědu a anglistiku na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy; 1953 získal titul PhDr. a 1959 vědeckou hodnost CSc. Roku 1952 nastoupil do Památníku národního písemnictví v Praze, 1953 přešel jako vědecký aspirant do Ústavu pro českou literaturu Československé akademie věd, kde pak působil jako vědecký pracovník až do odchodu do důchodu roku 1991. Zaměřoval se na starší českou literaturu, především na 16. století (monografie Česká zábavná próza 16. století a tzv. knížky lidového čtení, 1960), věnoval se rovněž editorské práci (např. výbor z Kroniky české V. Hájka z Libočan, 1981, Labyrint světa a ráj srdce J. A. Komenského, 1984). Od poloviny 50. let publikoval v domácích odborných časopisech (Česká literatura, Listy filologické, Literární noviny, Slavia) a sbornících (Folia historica Bohemica, Literární archiv, Strahovská knihovna, Studia Comeniana et historica), méně v zahraničním tisku (Itálie, Maďarsko, Polsko, Spolková republika Německo, Rakousko). Od poloviny 70. let do sklonku 80. let vyvíjel vědecké aktivity i mimo oficiální sféru (diskusní kroužky, pořádání vědeckých sborníků). Překládal z ruštiny díla ruských literárních vědců a historiků.

Překlady z ruštiny

Bachtin, M. M.: François Rabelais a lidová kultura středověku a renesance (Tvorčestvo Fransua Rable i narodnaja kuľtura strednevekov'ja i Renessansa; Praha, Odeon 1975)
Gurevič, A. J.: Kategorie středověké kultury (Kategorii srednevekovoj kultury; Praha, Mladá fronta 1978)
Lichačov, D. S. - Pančenko, A. M.: Smích staré Rusi ("Smechovoj mir" Drevnej Rusi; Praha, Odeon 1984)