Jechová Hana

Jechová Hana* 19. 4. 1927 Humpolec

překladatelka z polštiny a do francouzštiny

Vystudovala bohemistiku a romanistiku na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy; roku 1951 získala titul PhDr., roku 1962 vědeckou hodnost CSc. Působila jako redaktorka ve Státním pedagogickém nakladatelství, roku 1955 se stala odbornou asistentkou na Filozofické fakultě Univerzity Palackého v Olomouci, 1965 se habilitovala pro dějiny polské literatury na univerzitě ve Varšavě. Zabývala se především obdobím polského romantismu (Básnický obraz v dílech Julia Słowackého, 1966), později se více zaměřovala na problematiku komparatistickou, zejména na vzájemné vztahy slovanských a západoevropských literatur. Pozornost věnovala rovněž teoretické stránce literární tvorby, zvláště otázce básnického pojmenování (Rozbor literárního díla z hlediska přímého a nepřímého zobrazení skutečnosti, 1965), a s oporou vlastních překladatelských zkušeností některým problémům teorie překladu. Roku 1972 se habilitovala na Université Paris III, od 1976 žije trvale ve Francii, přednášela srovnávací literaturu na Université Paris III a na Université François Rabelaisv Tours, od 1982 do odchodu do důchodu 1995 přednášela český jazyk a literaturu na Université Paris IV, kde vedla bohemistickou sekci. Organizovala mezinárodní konference v Paříži, publikovala z nich sborníky a na mnoha dalších sbornících spolupracovala. Věnuje se teorii literatury, hlavně problémům básnického obrazu, a srovnávací slavistice. Kromě četných článku a studií je autorkou obsáhlých knižních prací (Limage poétique dans le mouvement romantique slave, Lille 1982, Esthétique littérarire comparée, Lille 1986, Histoire de la littérature tchèque, Paris 2001). Od 1984 své publikace podepisuje Hana Voisine-Jechova. V překladatelské činnosti se zaměřuje na baroko, romantismus a avantgardu. Kromě překladů z polštiny (a okrajově z ukrajinštiny a litevštiny) do češtiny překládá rovněž z češtiny do francouzštiny, např. Anthologie de la poésie baroque tchèque (Lausanne 1981), Otokar Fischer: Jupiter (Paris 1993), Tristram et Izalda (Paris 1995), Jaroslav Durych: Requiem (Grenoble 2001, + J. Voisine).

Překlady z litevštiny

Donelaitis, Kristijonas: Roční doby (Metai; B [3000 hexametrů], Praha, Svět sovětů 1960, Pavel Trost [jazyková spolupráce, neuveden])

Překlady z polštiny

Fredro, Aleksander: Doživotní renta (Dożywocie; D, Praha, Dilia 1964)
Iwaszkiewicz, Jarosław: Benátské krajky (VP, Praha, SNKLU 1961, + Antonín Měštan, Marie Štědrá, Helena Teigová)
Mickiewicz, Adam: Balady a romance / Sonety / Sonety krymské / Básně (19820-1855) / Gražina
(VB, Praha, SNKLHU 1953, + František Halas, Vladimír Holan [u obou jazyková spolupráce Josef Matouš], Erich Sojka, Jaroslav Závada)
Schulz, Bruno: Republika snů (VP, Praha, Odeon 1988, + Otakar Bartoš, [Hana Jechová neuvedena])
Schulz, Bruno: Skořicové krámy (VP, Praha, Odeon 1968, + Otakar Bartoš, Erich Sojka; Praha, Dauphin 1999, + Otakar Bartoš, Erich Sojka)
Słowacki, Juliusz: Beniowki (B [epos], Praha, Mladá fronta 1967)
Słowacki, Juliusz: S vámi jsem život žil (VB, Praha, SNKLHU 1955)
Staff, Leopold: Z básnické tvorby Leopolda Staffa (VB, Světová literatura, 3/1956, + Vlasta Dvořáčková)
Wygodzki, Stanisław: V dešti (VP, Praha, SNKLU 1965)
Żeromski, Stefan: Popely (Popioły; R, Praha, SNKLHU 1957)

Překlady z ukrajinštiny

Franko, Ivan: Poesie (VB, Praha, SNKLHU 1956, + další překladatelé)