Heller Jan

Heller Jan* 22. 4. 1925 Plzeň

teolog a religionista, překladatel z hebrejštiny a foiničtiny

Studoval na Husově evangelické bohoslovecké fakultě v Praze (1945-48) a na teologické fakultě Basilejské univerzity (1947-48), v letech 1948-51 byl vikářem Českobratrské církve evangelické v Hořovicích. Roku 1951 začal působit na Komenského evangelické bohoslovenské fakultě, respektive Evangelické teologické fakultě Univerzity Karlovy v Praze; 1968 se stal docentem, 1970 byl jmenován profesorem pro obor religionistiky, 1977 pro obor Starého zákona. V letech 1966-67 působil jako docent na teologické fakultě Humboltovy univerzity v Berlíně. Zabývá se především Starým zákonem, náboženskými systémy starověkého Předního východu, věnuje se hebrejštině a semitské sémantice. Je autorem či spoluautorem vědeckých prací i učebních textů (Přehled hebrejské gramatiky pro posluchače Komenského fakulty, 1958, Starověká náboženství, 1978, An der Quelle des Lebens. Aufsätze zum Alten Testament, 1988, Von der Schrift zum Wort. Das Alte Testament zwischen gestern und heute, 1990, s M. Mrázkem Nástin religionistiky, 1988). Překládá převážně z hebrejštiny, dále foinické a kenaanské texty v knihách.

Překlady z foiničtiny

Duchovní prameny života (výbor textů, Praha, Vyšehrad 1997, + další překladatelé, [Jan Heller stať Sýrie, z ugaritština]
Moscati, Sabato: Foiničané (LF, Praha, Orbis 1975, [Jan Heller foinické texty])

Překlady z hebrejštiny

Bible. Písmo svaté Starého a Nového zákona (ekumenický překlad, Praha, Ekumenická rada církví 1984)
Jepsen, Alfred: Královská tažení ve starém Orientu (LF, Praha, Vyšehrad 1987, + Jiří Prosecký, [Jan Heller texty hebrejské a kenaánské]; Praha, Vyšehrad 1997, + Jiří Prosecký [Jan Heller texty hebrejské a kenaánské])