Fiala Karel

Fiala Karel* 28. 12. 1946 Praha

japanolog, lingvista a filolog, vysokoškolský pedagog, překladatel z japonštiny

Na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy studoval 1965-70 anglistiku, japanologii a sinologii; 1972 získal titul PhDr. Na téže fakultě pokračoval 1972-75 v postgraduálním studiu v oboru japanologie - jazykověda konkrétních jazykových skupin a 1975-79 absolvoval studijní pobyt na Kjótské univerzitě v oboru japonský jazyk a literatura. 1981 získal vědeckou hodnost CSc., 1992 byl jmenován profesorem Fukui Prefectural University, absolvoval habilitační řízení a byl jmenován docentem Univerzity Karlovy; v témže roce se habilitoval i na Philipps Universität v Marburgu. Po krátkém pedagogickém působení jako asistent japanologie na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy (1970-71) byl zaměstnán jako odborný, později vědecký pracovník Orientálního ústavu Československé akademie věd (1979-90); na základě grantu Japonské nadace byl vyslán jako hostující vědecký pracovník na Kjótskou univerzitu (1985-86). Roku 1990 se vrátil jako odborný asistent na Univerzitu Karlovu, kde působil do 1993. Zároveň 1990-91 vyučoval jako hostující docent na International Center for Japanese Studies v Kjótu a od 1991 jako externí hostující profesor na Philipps Universität v Marburgu. Od 1992 je ředitelem Japonského centra v Praze. Věnuje se problematice textu a diskurzu v japonštině, kontrastní lingvistice se zřetelem k různým jazykovým typům a vztahům lingvistiky a antropologie. Zabýval se též problematikou posloupnosti vět v klasických textech, zejména vývojovou řadou rukopisů klasického eposu Heike monogatari (Příběh rodu Taira, 13. století). Zaměřil se i na vývoj československo-japonských vztahů, japonskou duchovní kulturu a regionální problémy.

Překlady z japonštiny

Bledý měsíc po ránu (VB [z antologie Šin Kokin waka šú], Praha, Odeon 1994, + Zdenka Švarcová)
Dazai, Osamu: Rodinné štěstí (P, Nový Orient, 2/1970)
Óe, Kenzaburó: Strážný anděl atomového věku (Světová literatura, 2/1971)
Příběh rodu Taira (Heike monogatari; epos, Praha, Mladá fronta 1994, [komentovaný překlad s poznámkami])